Regulamin


umawiających się stron

Na podstawie niniejszych ogólnych warunków (AGB) występuje między klientem a
Mustbuy GmbH
Reprezentowana przez Min Li
Frankenstrasse 29
20097 Hamburg

Tel:

 


Adres e-mail: david.eberst@mustbuy.eu

Registereintrag:
Zarejestrowany w rejestrze handlowym.

Sąd Rejonowy w Hamburgu 

HRB 156091

Umsatzsteuer-ID:
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27a ustawy o podatku od sprzedaży:
DE294746007umowa

Niniejsza umowa reguluje sprzedaż nowych towarów z branży kosmetycznej i elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego dostawcy. Szczegółowe informacje na temat odpowiedniej oferty można znaleźć w opisie produktu na stronie oferty.

Zawarcie umowy

Umowa zawierana jest w elektronicznych transakcjach handlowych za pośrednictwem systemu sklepowego lub innych środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon i e-mail. Przedstawione oferty stanowią niewiążące zaproszenie do złożenia oferty poprzez zamówienie klienta, które dostawca może następnie przyjąć. Proces zamówienia w celu zawarcia umowy składa się z następujących kroków w systemie sklepowym:

Wybór oferty w żądanej specyfikacji (rozmiar, kolor, liczba)
Umieszczenie oferty w koszyku
Naciśnij przycisk "zamów"
Wprowadź adres rozliczeniowy i adres dostawy
Wybór metody płatności
Przegląd i przetwarzanie zamówienia oraz wszystkich wpisów
Naciśnij przycisk "zamów za opłatą"
E-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia Oprócz systemu sklepowego, zamówienia można składać również za pomocą komunikacji na odległość (telefon/e-mail), przy czym proces składania zamówienia do zawarcia umowy składa się z następujących etapów:
Zadzwoń na infolinię zamówień / wyślij e-mail zamówienia
E-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia.


Czas trwania umowy

Umowa podlega wypowiedzeniu na okres 2 tygodni. Każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzieć umowę z 14-dniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyn. Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnej przyczyny, w szczególności powtarzających się naruszeń głównych zobowiązań umownych, pozostaje nienaruszone. Wypowiedzenie jest skuteczne tylko wtedy, gdy przybierze następującą formę:
pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
Mustbuy GmbH
Frankenstrasse 29
20097 Hamburg
Tel:
+49 040 57199390

Adres e-mail: info@mustbuy.eu

Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy do momentu pełnej zapłaty.

Rezerwacje

Dostawca zastrzega sobie prawo do niewykonania obiecanej usługi w przypadku, gdy obiecana usługa nie jest dostępna.

Ceny, koszty wysyłki, koszty zwrotu

Wszystkie ceny są cenami końcowymi i zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Przy każdym zamówieniu obowiązują następujące zryczałtowane koszty wysyłki: Niemcy: 0,00 EUR po ustaleniu rzeczywistych kosztów wysyłki, Międzynarodowe: W zależności od lokalizacji i kwoty zamówienia. W przypadku dostaw częściowych stawka ryczałtowa obowiązuje tylko raz.

Warunki płatności

Klient ma tylko następujące opcje płatności: faktura przy odbiorze, dostawca usług płatniczych (PayPal, Google Pay, amazonPay, ApplePay), gotówka przy odbiorze, płatność kartą kredytową. Dalsze metody płatności nie są oferowane i zostaną odrzucone.
W przypadku faktury za pobraniem kwotę faktury należy przelać na wskazane tam konto po otrzymaniu faktury, która zawiera wszystkie informacje do przelewu i jest wysyłana wraz z dostawą. W przypadku korzystania z usługi escrow/dostawcy usług płatniczych umożliwia to dostawcy i klientowi wzajemne przetwarzanie płatności. Usługodawca powierniczy / dostawca usług płatniczych przekazuje płatność klienta dostawcy. Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej odpowiedniego usługodawcy powierniczego / dostawcy usług płatniczych. Kwota faktury może być również zapłacona gotówką po potrąceniu kosztów wysyłki w siedzibie dostawcy w normalnych godzinach pracy. Klient zobowiązany jest do zapłaty lub przelania kwoty wskazanej na fakturze na konto wskazane na fakturze w terminie płatności (w dniach) określonym przez nasz serwis płatniczy Klarna. Płatność jest należna od daty wystawienia faktury bez potrąceń, z wyjątkiem przypadku rabatu. Po upływie wyznaczonego w ten sposób przez kalendarz terminu płatności, klient pozostaje w zwłoce nawet bez wezwania. Potrącenie z roszczeniami klienta jest wykluczone, chyba że są one bezsporne lub zostały prawnie stwierdzone.

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatności na rzecz Klarna:

Faktura: Termin płatności wynosi [14] dni od wysłania towaru / biletu / lub w przypadku innych usług od wykonania usługi. Pełne warunki rozliczeniowe dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj: Niemcy, Finlandia, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Austria, Szwecja.
Zakup na raty: Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz zapłacić za zakup w stałych lub elastycznych miesięcznych ratach na warunkach określonych w kasie. Płatność w ratach jest należna na koniec miesiąca po wysłaniu przez Klarna faktury miesięcznej. Więcej informacji na temat zakupu ratalnego, w tym ogólne warunki i europejskie standardowe informacje dotyczące kredytu konsumenckiego dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj (dostępne tylko w określonych krajach): Dania, Niemcy, Finlandia, Wielka Brytania Wielka Brytania, Norwegia, Austria, Szwecja.
Natychmiast: Dostępne w Niemczech, Holandii i Austrii. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia.
warunki dostawy

Towar zostanie wysłany niezwłocznie po potwierdzeniu wpłaty. Wysyłka następuje średnio po 1-3 dniach. Czas dostawy wynosi 1-5 dni, chyba że w opisie przedmiotu zaznaczono inaczej. Dostawca wysyła zamówienie z własnego magazynu lub z magazynu Amazon FBA, gdy tylko całe zamówienie będzie tam dostępne. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich opóźnieniach. Jeżeli dostawca nie ponosi odpowiedzialności za trwałą przeszkodę w dostawie, w szczególności siłę wyższą lub brak dostawy przez własnego dostawcę, chociaż odpowiednia transakcja zabezpieczająca została zawarta w odpowiednim czasie, dostawca ma prawo odstąpić od umowy z klientem . Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a otrzymane usługi, w szczególności płatności, zostaną zwrócone.

gwarancja

Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, okres gwarancji na nowy towar jest ograniczony do jednego roku. Usługodawca ma możliwość wyboru między naprawą a nową dostawą w przypadku świadczenia uzupełniającego, jeśli towary są nowe, a klient jest przedsiębiorcą. Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, rękojmia jest wyłączona na towar używany. Jeżeli Klient jest konsumentem, okres gwarancji na towar używany jest ograniczony do jednego roku. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub istotnych zobowiązań umownych, które muszą być spełnione, aby osiągnąć cel umowy. Nie dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych wynikających z rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków przez usługodawcę lub jego przedstawiciela prawnego lub zastępcę. W przeciwnym razie obowiązują przepisy ustawowe.

Sporządzanie umowy

Tekst umowy jest zapisywany przez dostawcę. Klient nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do zapisanego tekstu umowy. Klient może poprawić błędy we wpisie podczas procesu składania zamówienia. W tym celu może postępować w następujący sposób: przycisk powrotu lub pole powrotu.